braucam

 

Informācija par īri

1. Īres periods

Minimālais īres perioda ilgums ir 1 diena (24 stundas).

Labvēlības periods ir 59 minūtes.

2. Transportlīdzekļi

Mūsu transportlīdzekļi ir sagrupēti īres grupās, norādīts cenrādī.Atrunas var apstiprināt tikai saskaņā ar īres grupu. Mēs neapstiprināmspecifiskus modeļus, modeļus vai automašīnu specifikācijas

3. Papildu aprīkojums: automobiļu/transporta aprīkojums

Bez maksas ir pieejams ātrdarbīgs bezvadu internets. Lūdzu, norādietcenu izmeklēšanu pie Rīgas auto. PĀRLIECINIETIES, VAI Ir laikusjāinformē mūs par jūsu vajadzībām.

4. Papildu draiveris

Transportlīdzekli var vadīt tikai persona, kas norādīta īres līgumā.Papildu vadītāji var būt reģistrēti nomas līgumā par administrācijasmaksu 4,99 LATI par dienu un mašīnistam (max. LVL 40.99 PAR katruīres un transportlīdzekļa vadītāju) par katru papildu vadītāju. Izīrētājaģimenes locekļiem netiks prasīta papildu maksa.

5. Apmaksas metode

Mēs pieņemam šādas kredītkartes/maksājumu kartes: visa unMasterCard. Mēs iesniegsim depozītu, kas 1,5 reizes pārsniedzaprēķinātās īres maksas plus papildizmaksas, tomēr ne mazāk 250LATU APMĒRĀ.

Īres maksu, kas samaksāta skaidrā naudā, īres beigās, iespējams,vienmēr sedzat skaidrā naudā.

6. Papildu opcijas

Atkarībā no vajadzībām Rīga darbojas automātiski. LV piedāvāpakalpojumus, kas nav iekļauti īres transportlīdzekļa cenā:

transportlīdzekļa piegāde vai savākšana:

Rīgas pilsētā (darba laikā) 0, LVL

Rīgas pilsētas robežās (no darba stundām) 9,99 LATI.

ārpus Rīgas pilsētas robežām 15,00 LATI

2. pants šī Regula STĀJAS spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanasEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. Autovadītāja apliecība

Iznomātājam jābūt vismaz divus gadus ilga pieredze un jāuzrāda derīgatransportlīdzekļa vadīšanas licence.

Personām, kuru vadītāja apliecība ir bez numura, jābūt starptautiskaivadītāja apliecībai.

8. Minimālais vecums

Parasti ir vismaz 20 gadi, lai darbinātu Rīga automātiski. LVtransportlīdzeklis.

9. Degviela

Transportlīdzeklis ir izīrēts ar pilnu degvielas tvertni.

Izīrētājam ir izvēle:

uzpildīšanas transportlīdzekļa tvertne pirms transportlīdzekļa atgriezesvai

transportlīdzeklim izvēlas iepriekš apmaksāto degvielu saskaņā arvispārējās īres informācijas 6. punkta noteikumiem. Šajā gadījumā navlielākas atšķirības ar atpakaļmašīnu, kurai ir pusotra vai tukša degvielastvertne.

Ja transportlīdzeklis tiek atgriezts, izmantojot pilnu degvielas tvertni, tikspiemērota uzpildes papildmaksa.

Nomas līgumā norāda degvielas tipu un uzpildes maksu uz litru.

10. Braukšanas ierobežojums

Braukšana atļauta tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Citas valstis pēcpieprasījuma.

11. Sodi

Gadījumā, ja transportlīdzekļa dokumentu un/vai numura zīmes numursir Rīgas auto. LV maksa EUR 70,00 LVL (ieskaitot PVN). Gadījumos, kadtiek pārtraukta transportlīdzekļa atrašanās vieta slēgtās telpās Rīgasīres maksas automātā. LV tiks iekasēts soda nauda par 50.00 LATI EM(ieskaitot PVN). Īrētajos automobiļos ir aizliegts smēķēt. Soda nauda 50.00 LATI.

Vienošanās sankcija par kāda cita nolīguma noteikumu pārkāpšanu 50.00 LS

Lūdzu, uzmanīgi izmantojiet mašīnas iekšējo telpu!

Ja ir noticis kravas automobiļa iekšējās telpas nopietns bojājums vaipiesārņojums (tas nozīmē, ka nav iespējams turpināt automašīnasizmantošanu bez apkalpes uzkopšanas pakalpojuma), klientam maksatiek iekasēta tieši par uzkopšanas pakalpojumiem, kas saņemti notīrīšanas degvielas uzpildes stacijas.

12. Satiksmes noteikumu ievērošana

Rīgas autovadītājs. LV transportlīdzeklim ir jāievēro visi satiksmesnoteikumi jebkurā laikā. Mums jāinformē, ka jums nāksies segt visasizmaksas, kas var rasties neatbilstības gadījumā. Pēc attiecīgo iestāžupieprasījuma Rīgu Rīgu. LV jāatklāj atveidotāja identitāte. Lai segtuizmaksas, kas saistītas ar šīm izmeklēšanām, mums ir jāpieprasanomas maksa no 40 LATU apmērā par katru incidentu neatkarīgi noiemesla un soda naudas.

13. Piegāde/savākšana

Mūsu nomas vietu parastā darbalaikā (darba dienas, 09.00 18.00)laikā mēs varam piegādāt un/vai savākt jūsu īres maksu par jebkuruadresi, kas atrodas Rīgas pilsētas teritorijā.

Ja vēlaties evakuēt savu transportlīdzekli ārpus darba laika, lūdzu,palūdziet, lai mūsu darbinieki paraksta īres līgumu. Lūdzu, Ņemiet vērā,ka Rīga ir auto. LV neuzņemas atbildību par jebkuriem priekšmetiem, kaspalikuši nomātajos transportlīdzekļos.

Laikā, kad tiek atvērtas nomas maksas, transportlīdzekļi ir jāsūta atpakaļuz Rīgas automašīnu. LV personāla locekļi vai Riga auto (Rīga). LVpilnvarotie darbinieki.

14. Vienvirziena īres maksas

Ja Baltijas valstīs notiek vienvirziena īres maksa un jebkādas papildumaksas, lūdzu, uzdodiet rezervāciju.

15. Civiltiesiskā atbildība

Visas Rīgas autostāvvietas. LV transportlīdzekļiem ir trešās personasciviltiesiskās atbildības apdrošināšana. Šī apdrošināšana vienmēr iriekļauta nomas cenā.

Īrēta transportlīdzekļa vadītāja atbildība par iespējamiem bojājumiem unzaudējumiem, ko var radīt īrētam transportlīdzeklim, nepārsniedz 9 000LATU.

Šī apdrošināšana darbojas, ja nelaimes gadījums ir apstiprināts apdrošināšanas gadījums. Policijai jābūt informētai, un nelaimesgadījumiem jābūt deklarētiem noteiktā kārtībā.

16. Papildu apdrošināšanas iespējas

16.1. Atbrīvojums no zaudējumu zaudējuma

Atbrīvojums no zaudējumu segšanas (LDW) aizsardzība pretzaudējumu atlīdzināšanu, kas noteikta īres līgumā.

DARBOJAS LDW?

Nomājot transportlīdzekli, par automašīnu tiek uzskatīta pilna atbildībaīres laikā. LDW samazina atbildību līdz CASCO apdrošināšanas policijaspašriskam par transportlīdzekļu summu LVL 250 APMĒRĀ, prasotievērot visus īres līguma noteikumus un nosacījumus. Šī apdrošināšanadarbojas, ja transportlīdzeklis sabojājas, ko izraisījis vandali, eksplozijavai dabas cietumi, kas ir noteikti un reģistrēti noteiktā kārtībā unapstiprināti apdrošināšanas gadījums. Lai iegūtu detalizētuinformāciju, kas būtu jādara, ja noticis negadījums, noklikšķiniet šeit.

IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ LDW

LDW netiks pieņemts, bet izīrētājs maksās pilnu apjomu par nodarītozaudējumu, ja:

zaudējumu atlīdzināšanas summa par zaudējumiem, par kuriem panāktavienošanās, tad vienojas par savu civiltiesisko atbildību

īres noteikumus un nosacījumus netur (piemēram, transportlīdzeklivadīja persona, kas nav norādīta īres līgumā; transportlīdzeklis netieklietots ceļu noteikumu secībā u. c.).

Lūdzu, Ņemiet vērā, ka īres līguma noteikumi, ja nepieņemāt zaudējumuzaudējumu atlīdzību par īres maksu, būs atbildīgs par zaudējumiemneatkarīgi no vainas!

Ja jums joprojām ir kādi jautājumi PAR LDW, Rīga automātiski. LVpārstāvji labprāt palīdzēs jums.

16.2. Atteikšanās no zādzību atcelšanas

Atbrīvošana no zādzību atcelšanas (TLW) samazināta atbildībatransportlīdzekļu zādzības gadījumā.

DARBOJAS TLW?

Tas darbojas līdzīgi LDW, tu uzņemas pilnu atbildību par īrētotransportlīdzekli un pēc iespējas vairāk jāaizsargā īres laikā. Ja tiekpaturēta jūsu atbildība par visiem īres noteikumiem un nosacījumiem,tiek samazināta līdz patstāvīgai atbildībai. Ja tiek veiktatransportlīdzekļa zādzība, jums jāveic pastāvīga kārtība un nekavējotiesjāinformē Riga auto (automātisks). RAŽ. Kontaktinformācija, kasnorādīta īres līgumā, un tiek glabāta kopā ar transportlīdzekļadokumentiem.

TLW izņēmumi

Vissvarīgākā lieta pēc transportlīdzekļa nozagšanas ir transportlīdzekļaatslēgas, dokumenti un Rīgas autovadītājs. LV un zvaniet policijai. Irjāizstrādā policijas ziņojums.

Lūdzu, Ņemiet vērā īres līguma noteikumus, ja attiecībā uz īres maksujūs nepiekritāt nozagšanas un zaudējumu atlīdzināšanas prasībām,neatkarīgi no vainas ir jāuzņemas atbildība par zaudējumiem!

17. RigaAuto.lv transportlīdzeklī ir aizliegts smēķēt. Soda nauda ir 50LATU.

18. Gadījumā, ja īrēto automašīnu nodod maksas stāvvietā, tad klientsmaksā maksu par maksu.